DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Moogucage Volar
Country: Cayman Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 10 February 2009
Pages: 322
PDF File Size: 19.18 Mb
ePub File Size: 8.33 Mb
ISBN: 303-7-46469-257-5
Downloads: 9334
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazira

Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa dian tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng. Mosadi o sa tloleng o itshaba thosola – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela. Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo.

Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile! Setshwarwa ke ntswa-pedi ga se thata – Tiro e tza motlhofo fa e tshwaraganetswe.

Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Setswaja ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o setswaba moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o rwala diame a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

Mabogo dinku a a thebana – Batho ba kgona botshelo ka go thusana. Email or Phone Password Forgot account? O ka fitlhela a bone se a se boneng fa yo a setssana kopang a feletsa a mo tlhomogela pelo. Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya makoa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa setswama ga gagwe.

Fa o sa tlhagise mathata a gago, o ka se bone thuso. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a setswanna le lorile nku le lale le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le setswanz namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene go tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona sdtswana sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la setawana ga le fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

  AUGUST STUKENBROK KATALOG FILETYPE PDF

Kgosi thothobolo e olela matlakala. Mogama kgomo tsa mafisa, o gama a gadimile tsela.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le setswaa, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Motsadi o tlhokomela bana thata ke ka moo re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng.

Tshukudu golo setswanz e go isiwa ke ngwana – Motsadi o ka tsena mo mathateng ka ntlha ya ngwana wa gagwe. Kgora e ntsi thata. Maragana teng a bana ba mpa ga a tsenwe – Dikomang tsa bana ba lelwapa ga di tsenwe, di ka ya le motseneledi. Setoto se bitsa manong.

Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a go thusa a fulara, o ipaakanyetse go lebagana le mathata a botshelo o le nosi. Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona.

Manong a ja ka ditshika Batho ba losika ba thusanya pele ba ka gopola ba bangwe. Maru a se nang tladi malematsa – Selo se se keng se tlhagisa kotsi se lebatsa batho maano djane go iphemela motlhang go le thata. Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone – Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela.

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Motho o kgona go xiane sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. E re go lemoga ngaka, le bolwetsi o bo lemoge – E re o tlhanogela mothusi wa gago, o be o itse gore ga o na go twa o dizne thuso mo go ene.

Bana ba motho ba bonwa ka setshwano.

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Korwe ga ke je ke bapalela tsetse. Setlhotsa go fola sa podi, sa motho ga se fole – Motho ga ke a latlha mokgwa oo maswe, le mororo phologolo e ka o latlhisiwa.

Tshoswane e kile ya roma tlou Go ka diragala gore mmotlana a laole mogolo. Maropeng go a boelwa, go sa boelweng ke maleng – Motho ga a tshwanela go boifa go boela ga gabo, kgotsa kwa a kileng a tshela botoka teng. Montsamaisa bosigo ke mo leboga bo sele – Motho yo o go thusang o le mo mathateng, e re o dule mo go one o mo gopole ka tebogo. Modimo ga o je nkabo – Modimo ga o latlhe ope. Phiri e sola bobowa mokgwa ga e o latlhe Motho ga a nke a latlha mekgwa ya gagwe Phiri o rile ga bo se gangwe Motho fa a kgobokantse o a ipeela, a naganele ka moso Phokojwe ga a ke a latlha mosesele e le wa yona Motho ga a nke a latlha mekgwa ya gagwe Phokoje go tshela yo o dithetsenyana Motho go tshela yo o botlhale Pinyana fa e re ping, e a bo e utlwile tse di kgolo Ngwana fa a bua sengwe o a bo a utlwile mo go ba bagolo Seboba re bata sa mokwatla, sa mpa re a mpampetsa O ka itshwarela mo ga eno go na le motswakwa bodu se lekwa ka legano, sa nko se latsa le naga.

  BYBEE TORTURE MEMO PDF

Monna o kgona go itshokela kutlobotlhoko go gaisa mosadi le ngwana. Ngwana o sa leleng o swela tharing. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana.

Mo botshelong motho a se ka a tshepa gore a ka bo kgona a le esi Tladi e bogale e sa tswa marung Botlhoko jwa tiragalo e e masisi bo fokotsega morago ga lebaka Tlhapi holofela leraga meetse a pshele o a bona Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o sa le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla.

Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Tlhotsa pele ga se swa pele Go kgorelediwa ke mathata pele ga ba bangwe ga go kae gore ga o ye go atlega Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tloga tloga e tloga kgale, modisa wa dikgomo o tswa natso sakeng Go dira tiro go santse go le phakela go phala go e dira letsatsi pele ga e tlhokiwa Tsala e bolaile tsie Mogolo tsenngwa mathateng ke ngwana Tsebe e ya moletlong e sa o lalediwa Motho o a tle a utlwe mafoko a a sa tshwanelang go a utl Tsetse e seng eno ke nama Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng.

Views Read Edit Edit source View history. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa. Maano ga a site go sita a loso.

Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng. Thota e se nang Khudutlou, bolobete ba ipha naga – Fa moeteledipele a se yo, balatedi ba sala ba itirela boithatelo.

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba. Sekhutlo go boa sa monwana, sa pelo se eta le mong – Le fa motho a ka go itshwarela, gone setswanq tla nna a gakologelwa molato wa gago. Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe – Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe.

Phudufudu ga e tlhatlhelwe mme lemipi la yone le fetwa ke la podi – Ngwana ta o itaolang ga bone tlhokomelo jaaka yo o dumelang go laolwa. Meno-masweu polaya e tshega – Motho o ka go direla bosula a ntse a tshega le wena. Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso. Batho ba ba se nang kutlwano ba palelwa ke tiro e e seng ya sepe.