BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Taular Kazrashakar
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 10 September 2006
Pages: 229
PDF File Size: 7.87 Mb
ePub File Size: 9.57 Mb
ISBN: 579-9-26921-866-6
Downloads: 33918
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dait

In dat geval is het mogelijk om de eed of belofte af te leggen ten overstaan van een persoon in een lagere of gelijke functie. In sommige gevallen kan de toezichthouder een termijn stellen voor herstel van de geconstateerde gebreken en eisen dat gedurende de hersteltermijn de geschiktheid wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding of het aantrekken van een extra interim beleidsbepaler.

Voor beleidsbepalers van beroeps pensioenfondsen gelden de deskundigheidsgebieden zoals opgenomen in artikel 30, lid 3 en artikel 14, lid 3 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling. Aanbieder van krediet; beleggingsonderneming met uitzondering van een verbonden agent; beheerder van een beleggingsinstelling; beheerder van een icbe; beleggingsmaatschappij; icbe; bewaarder; bewaarder van een icbe Toon relaties in LiDO.

Is de onafhankelijkheid van de risicomanagementfunctie gewaarborgd? Een crowdfunding-platform meldt twee nieuwe beleidsbepalers aan. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.

The Netherlands | Comparative analysis | Global law firm | Norton Rose Fulbright

Omgevingssensitiviteit, helikopterzicht en oordeelsvorming zijn competenties die beleudsregel bij risicomanagement belangrijk zijn. In addition, other geschiitheid with senior management functions 2 nd echelon will also be assessed for suitability and integrity. Dit in tegenstelling tot leidinggevende vaardigheden, die je altijd opbouwt door ten opzichte van meerdere personen een leidinggevende geschiktheud uit te oefenen.

The Policy Rule divides financial enterprises into groups based on criteria such as size, nature, complexity and risk profile. The AFM has also made some changes to its screening procedures in order to strengthen them. De geschiktheidseis is een doorlopende eis zodat, indien na aantreden van de persoon blijkt dat hij de eed of belofte niet aflegt of niet naleeft, de toezichthouder de geschiktheid opnieuw kan beoordelen.

E De titel van artikel 2. Het afleggen van de eed gebeurt ten overstaan van een persoon in een hogere functie en andere vertegenwoordiger van de onderneming, bijvoorbeeld een compliance officer of HR-medewerker. Geschiktheid Toon relaties in LiDO. Proportionele toepassing van de geschiktheidseisen 8. The institution is able to motivate which specific ebleidsregel candidates are bringing to the board that the board is still lacking.

  CHERI HUBER THERE IS NOTHING WRONG WITH YOU PDF

Het formuleren van gezamenlijk beleid, zoals deze beleidsregel, is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Collectief Toon relaties in LiDO. In de toekomst zullen hier ook commissarissen en leden van de raad van toezicht onder vallen. De bevindingen van het gezamenlijke panel worden gebruikt in de periodieke evaluatie van de beleidsregel, bedoeld in onderdeel 3. De opsomming van deze competenties a tot en met p is niet cumulatief en niet limitatief.

Het beleid wordt bepaald of mede bepaald door personen die deskundig1 zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van het pensioenfonds en het beroepspensioenfonds. Mocht onverhoopt de regeling niet voor het einde van in de Staatscourant worden gepubliceerd, dan treedt de regeling in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. In de periodieke beoordeling kan aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden aangetoond dat de te toetsen beleidsbepaler in zijn of haar functioneren geschikt is.

De toezichthouder wordt door de onderneming van deze wijziging op de hoogte gesteld en de onderneming stuurt een ondertekend meldingsformulier voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO op. In dat geval dient de eed of belofte afgelegd te worden ten overstaan van een bestuurslid van de branche- of beroepsorganisatie, en in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de branche- of beroepsorganisatie of een vertegenwoordiger van de onderneming van de persoon die de eed of belofte aflegt.

Een goed gedocumenteerd beleid en een goede uitvoering daarvan kunnen behulpzaam zijn bij het aantonen van geschiktheid.

The Netherlands

Als de toezichthouder van oordeel is dat een beleidsbepaler niet geschikt is, kan bij de vergunningaanvraag besloten worden de vergunning niet te verlenen.

Bestuurlijke vaardigheden die nodig zijn om het dagelijks beleid goed te kunnen bepalen. If there is cause for a more in-depth assessment, the general requirements as stated for group A will also be included in the assessment.

Collegiaal bestuur, gezamenlijke verantwoordelijkheid en daarmee samenhangende aansprakelijkheid zijn uitgangspunten van het Nederlandse vennootschapsrecht. Beleidsbepalers en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de onderneming die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling reeds werkzaam zijn bij de onderneming moeten een eed of belofte afleggen.

  INDEPENDENCIA FINANCIERA RAMTHA PDF

Key findings and main messages juniOrganisation for Economic Co-operation and Development. Dit niet melden is een toezichtantecedent. Hij heeft die zaak opgezet en 25 jaar geleid. Als in de praktijk een beleidsbepaler van een onderneming onder toezicht van zowel DNB als de AFM getoetst wordt op geschiktheid, maken de toezichthouders in concrete gevallen afspraken over de samenwerking en informatie-uitwisseling met betrekking tot die toetsing.

Welke eisen gelden voor welke beleidsbepaler op welk moment? De toezichthouder verwacht dat bij de opstelling van het profiel rekening wordt gehouden met de geschiktheidsgebieden zoals opgenomen in artikel 14, derde lid en artikel 30 van het Besluit Pw en Wvb en met competenties beleldsregel opgenomen in de bijlage bij deze beleidsregel. The AFM has stated that its screening procedures have become, in some cases, more elaborate.

Hij of zij is niet alleen bekend met zulke zaken, maar is ook in staat te onderkennen gwschiktheid die zaken binnen de organisatie voldoende aandacht hebben. De toezichthouder neemt beleiddregel in de vergunning van die onderneming een goedkeuringseis op voor uitbreiding boven de zes personen.

In het tweede lid is nader uitgewerkt welke functies zijn aangemerkt als persoon in een hogere functie. De toezichthouder kan de beschikbare informatie en antecedenten in samenhang wegen. Een voorbeeld is de introductie van gedragscodes over gesdhiktheid op het gwschiktheid. Veel ondernemingen maken bijvoorbeeld gebruik van interne gedragscodes die reeds moeten worden getekend door het personeel. Een transparant verkoopproces, zorgvuldige dienstverlening en passend advies staan hierbij centraal.

Dit besluit wordt aangehaald als: Verbonden agent Toon relaties in LiDO. Hetzelfde geldt voor iemand die wel over de juiste kennis en vaardigheden beschikt, maar niet de intentie heeft of toont belwidsregel zich structureel en tot het uiterste in te spannen voor de belangen waar de onderneming voor staat, bijvoorbeeld door nonchalance, nalatigheid of slordigheid.

Met relevante werkervaring wordt ervaring bedoeld die is opgedaan in een werkomgeving die inhoudelijk overeenkomt of raakvlakken heeft met de soort onderneming of het type functie waarin een beleidsbepaler werkzaam wil zijn.